Thailand

September 2012

 

Pattaya

245 Kim.JPG
245 Kim
248 Summer Spring Hotel.JPG
248 Summer Spring Hotel
249 my room.JPG
249 my room
251 Ann.JPG
251 Ann
252 Phuk.JPG
252 Phuk
253 Phuk & Chris.JPG
253 Phuk & Chris
254 Phuk.JPG
254 Phuk
255 Phuk.JPG
255 Phuk
265 Klein Heidelberg restaurant.JPG
265 Klein Heidelberg restaurant
266 my lunch.JPG
266 my lunch
  267 Nisa.JPG
267 Nisa
268 Nisa.JPG
268 Nisa
269 Nisa.JPG
269 Nisa
 
273 Hard Rock Cafe Pattaya.JPG
273 Hard Rock Cafe Pattaya
274 Hard Rock Cafe Pattaya.JPG
274 Hard Rock Cafe Pattaya
275 Hard Rock Cafe Pattaya.JPG
275 Hard Rock Cafe Pattaya
277 Hard Rock Hotel Pattaya.JPG
277 Hard Rock Hotel Pattaya
280 Chris.JPG
280 Chris
288 Shiva Temple.JPG
288 Shiva Temple
289 Shiva Temple.JPG
289 Shiva Temple
291 mobile fruit stall.JPG
291 mobile fruit stall
293 Ann.JPG
293 Ann
294 Ann.JPG
294 Ann
297 Chin.JPG
297 Chin
298 Chin & Chris.JPG
298 Chin & Chris
300 Chin.JPG
300 Chin
304 Chin & Chris.JPG
304 Chin & Chris
307 Chris.JPG
307 Chris
  308 Central Festival shopping.JPG
308 Central Festival shopping
309 Central Festival shopping.JPG
309 Central Festival shopping
310 my lunch.JPG
310 my lunch
 
312 Nut & Chin.JPG
312 Nut & Chin
313 Spider bargirls.JPG
313 Spider bargirls
314 Spider bargirls.JPG
314 Spider bargirls
316 sanuk.JPG
316 sanuk
317 Chris, Nut & Chin.JPG
317 Chris, Nut & Chin
  320 A-One Hotel.JPG
320 A-One Hotel
321 Pattaya beach.JPG
321 Pattaya beach
322 view to Pattaya Park Tower.JPG
322 view to Pattaya Park Tower
 
323 my lunch.JPG
323 my lunch
324 May.JPG
324 May
325 May & Chris.JPG
325 May & Chris
327 May.JPG
327 May
328 May & Chris.JPG
328 May & Chris
333 Paeng.JPG
333 Paeng
335 Paeng & Chris.JPG
335 Paeng & Chris
336 Paeng.JPG
336 Paeng
338 Paeng.JPG
338 Paeng
351 the last untouched parcel.JPG
351 the last untouched parcel
  356 beer garden.JPG
356 beer garden
357 Beer.JPG
357 Beer
360 nice place on beachroad.JPG
360 nice place on beach road
 

 

HONG KONG MACAU THAILAND AUSTRALIA SINGAPORE THAILAND

 

Home