Malaysia

March & April 2006

Kuala Lumpur
CIMG1156.JPG
216  urban KL
CIMG1159.JPG
217  Petronas Towers
CIMG1161.JPG
218  KLCC shopping
CIMG1174.JPG
219  Petronas Towers
CIMG1168.JPG
220  Petronas Towers
CIMG1169.JPG
221  KLCC shopping
CIMG1164.JPG
222  urban KL
CIMG1175.JPG
223  Petronas Towers
CIMG1172.JPG
224  41st floor bridge
CIMG1170.JPG
225  pool reflection
CIMG1178.JPG
226  sunset
CIMG1179.JPG
227  urban KL
CIMG1182.JPG
228  view to Menara KL
CIMG1185.JPG
229  light rail
CIMG1190.JPG
230  Jalan Bukit Bintang
CIMG1192.JPG
231  urban KL
CIMG1194.JPG
232  urban KL
CIMG1215.JPG
233  downtown
CIMG1219.JPG
234  Masjid Jamek
CIMG1227.JPG
235  Sultan Abdul Samad building
CIMG1234.JPG
236  Chinatown
CIMG1235.JPG
237  night market
CIMG1236.JPG
238  night market
CIMG1238.JPG
239  street kitchen
CIMG1239.JPG
240  Malaysia colored taxi
CIMG1244.JPG
241  Hard Rock Cafe Kuala Lumpur
CIMG1246.JPG
242  me
CIMG2217.JPG
243 view from my room
CIMG2235.JPG
244  Petronas Towers
CIMG2236.JPG
245  KLCC shopping
CIMG2243.JPG
246  Petronas Towers
 

CIMG2245.JPG
247  Petronas Towers

CIMG2251.JPG
248  Petronas Towers
CIMG2255.JPG
249  Petronas Towers
CIMG2242.JPG
250  KLCC shopping
CIMG2247.JPG
251  Petronas Towers
CIMG2246.JPG
252  connecting bridge
CIMG2261.JPG
253  Maxis tower
CIMG1247.JPG
254  sunrise reflection
CIMG1248.JPG
255  my bird
 

 

Kota Kinabalu

Sabah, Borneo
CIMG2549.JPG
256  aerial view of Kota Kinabalu
CIMG2555.JPG
257  coastline
CIMG2560.JPG
258  coastline
CIMG2561.JPG
259  coastline
CIMG2562.JPG
260  coastline
CIMG2564.JPG
261  could be paradise
CIMG2567.JPG
262  me
CIMG2571.JPG
263  boat
CIMG2572.JPG
264  view to Yayasan Sabah
CIMG2573.JPG
265  mosque
CIMG2578.JPG
266  Yayasan Sabah
CIMG2579.JPG
267  university park
CIMG2582.JPG
268  Masjid University
CIMG2583.JPG
269  Masjid University
CIMG2585.JPG
270  Masjid University
CIMG2580.JPG
271  1 Borneo Hypermall
CIMG2581.JPG
272  under construction
CIMG2586.JPG
273  stilt village
CIMG2589.JPG
274  stilt village
CIMG2593.JPG
275  my driver
CIMG2590.JPG
276  mosque
CIMG2592.JPG
277  mosque
CIMG2595.JPG
278  Kota Kinabalu
CIMG2596.JPG
279  Kota Kinabalu
CIMG2598.JPG
280  downtown
CIMG2599.JPG
281  downtown
CIMG2601.JPG
282  State Mosque
CIMG2603.JPG
283  State Mosque
CIMG2604.JPG
284  Borneo sun
CIMG2610.JPG
285  Shangri La beach

 

 

BAHRAIN KUWAIT THAILAND MALAYSIA JAPAN INDONESIA PHILIPPINES HONG KONG

 

Home